وضعیت انتخاباتی اصلاح طلبان اصلا مناسب نیست

کاش اطرافیان آقای میر حسین موسوی و مهدی کروبی آدمهای بدبین و دیر باوری باشند واگر آنها اینگونه نباشند خود آقایان حرفهای خوشخیالانه را اصلا قبول نکنند . واقعیت آن است که از مجموع شرایط جامعه و قدرت رقیب وابزارهای متعددش می توان نتیجه گرفت که وضعیت اصلاح طلبان برای یک پیروزی قاطع وبدون دردسر اصلا مناسب نیست و بعید نمی نماید که کاندیداهای اصلاح طلب سهل انگاری کنند و به شلوغی اطراف خویش بنگرند و به اقدامات کنونی خود که هیچ موجی را در جامعه ایجاد نکرده است واحتمالا ایجاد نخواهد کرد بسنده کنند و ناگهان رقیب جسور از راه برسد ودر میان بهت همگان بگذرد و برود .... فرصت اندکی که پیش رو وجود دارد کمتر از آن است که حتی امکان از دست دادن یک روز آن خطرناک و آسیب رسان نباشد ، اگر آقایان محترم مدعی اداره کشور هستند حتما در اداره ستادهای تبلیغی خود باید قویتر از آنی باشند که اکنون نشان می دهند وحتما ناهماهنگیها و اختلافات سطحی موجود را باید بتوانند حل وفصل کنند ، قدرت مدیریت باید چنان ظاهر شود که از اتلاف نیروها وانرژیها جدا جلوگیری نموده وباسرعت حداکثر استفاده را از امکانات موجود بنمایند . مردم کوچه وبازاری که ما این روزها با آنها در تماس هستیم هنوز چندان متوجه اصل انتخابات نشده اند چه رسد به اینکه مطالعه کنند ونقد اصولگرایان را به نسیه اصلاح طلبان ترجیح دهند .

 

/ 0 نظر / 8 بازدید