مقصران این تاخیر؟

نفس تردیدهای خاتمی که تا کنون احتمالا سبب بروز برخی از خسارتها شده وعواقب آن را باید در روز رای گیری جستجو نمود  با هر "عاقبتی" که روبرو شود دیگرآمدن یا نیامدنش از تازگی لازم برخوردار نخواهد شد ، با این تاخیر نسبتا مطولی که پیش آمد اگر  وی کاندیدای ریاست جمهوری شود گویی تحت فشار واز باب انجام و رفع تکلیف و  وظیفه اخلاقی ودرامان ماندن ازانتقاداتی که بعدها متوجه اش میشود صورت گرفته است واگر نیاید این همه تاخیر و بحث وتکلف را بی دلیل ( که نیازی بدان نبود ) نشان خواهد داد .

به هر منوال اگر  در این میان تقصییری وجود داشته باشد بیش از آنکه متوجه خاتمی باشد متوجه کسانی است که بدون تحصیل نظر قطعی آقای خاتمی ما هها بر طبل کاندیداتوری وی کوبیدند و حتی گفتند " بدون خاتمی هرگز    یا خاتمی و یا هیچ کس  دیگر و...... ظاهرا آنان باز هم در محاسبات خود اشتباه کرده تصور  نمودند که وی در برابر موج درخواستهایی که از بطن اجتماع سرازیر می شود تمکین خواهد کرد و ماجرا به سرعت به سرمنزل مقصود خواهد رسید. به هر حال اکنون که همین تاخیر خود موضوعیت یافته و حتی صدای دعوت کنندگان دوآتشه را در آورده است باید پرسید که چرا در کشور ما جزمیت و مطلق انگاری و" این است وجز این نیست "واصرار وعدم انعطاف در هر مسئله ای از کوچک وبزرگ واز حکومتی وغیر حکومتی در اصلاح طلبان واصولگرایان و... به وفور یافت می شود وتعدیل در مواضع و اعتدال در برخوردها و انعطاف در مسایل چون ذنب لایغفر به کناری پرتاب می شود ؟ جالب اینکه کسانی روی کاندیداتوری آقای خاتمی شدیدا تاکید کردند و هر بحث دیگری را به صلاح ندانستند واما واگر ها  را مردود شمردند که خود در مسایل مختلف دیگر همین رویه دولتیان را به حق مورد انتقاد قرار می دهند وازاینکه کسانی تصور کنند که عقل کل هستند و راه انتخابیشان تنها راه درست موجود است به اعتراض و انکار روی می آورند .

 واقعیت آن است که اگر همه ما ودر هر مسئله ای قدری کوتاه بیائیم وضمن تاکید بر حقانیت چیزی که درستش می پنداریم احتمال کوچکی هم بدهیم که ممکن است نقطه مقابل سخن ما هم درست باشد قطعا با خسارتهای کمتری روبرو خواهیم شد . تصور کنیم اگر طرفداران حضور آقای خاتمی بجای اعلام رسمی کاندیداتوری وی وآغاز موجی از سخنان و بیانیه ها و مصاحبه ها وتاکیدهای موا کد می گذاشتند تا در جامعه  بصورت خود جوش تقاضای حضور آقای خاتمی خود را نشان دهد هم فضا از استحکام بیشتر ی برخوردار می شد وهم می شد به این فضا تکیه کرد وهم آقای خاتمی فارغ از فشارهای مشهود به نتیجه دلخواه خود می رسید واگر می خواست بیاید با صلابت می آمد واگر نمی آمد خسارتی نمی برد  و هزینه ای نمی پرداخت  ، آقایان وخانمهایی که  تا آن حد بر لزوم آمدن خاتمی تاکید کردند وحتی گفتند که وی آمده است و راه بازگشتی ندارد چگونه می خواهند بر اقتدار رییس جمهوری تکیه کنند که همین دیروز بر عدم میل خود برای آمدن تاکید کرد ؟خاتمی انسانی با ارزشهای والا ی علمی ومعنوی است وسیاستش فرع بر سلوک آرمانیش است ، هرکس می خواهد با وی به میدان سیاست بیاید نمی تواند بر صفات غیر سیاسی او چشم ببندد .

با همه این احوال امید است که وی هرچه زودتر به نتیجه برسد و همه دلسوزان به تصمیم بزرگ وسختی که به هر حال خواهد گرفت احترام بگذارند ودر آرمانهای بزرگ انسانی که دارد یاریش دهند . 

/ 0 نظر / 6 بازدید