"غفلت "طاعون تاریخ

با اعلام تصمیم مشترک میر حسین موسوی وسیدمحمدخاتمی انتظار رفته ومی رود که گشایشی افضل از آنچه تصور می رفت در فضای سیاسی کشور ایجاد شده و بخش مهمی از تردیدها وابهامها پایان یابد، اما بنظر می رسد از تصمیم مهم وبه موقع یاد شده استقبال خوب ودر خوری هنوز صورت نگرفته بلکه عده ای ناشیانه به اما واگر روی آورده اند واز نگرانیهای عمیقی که وجود داشته ودارد غفلت می کنند ، نگرانی مورداشاره آنچنان بودکه تا محافظه کاران هم سرایت کرده حتی چهره های برجسته ای از آنها برای برون رفت از شرایط خطیر کنونی طرح دولت وحدت ملی را مطرح ساختند، درمیان خود اصلاح طلبان هم اوضاع تا آنجا پیش رفت که عده ای چهره های میانه ای  از دوجناح را مطرح ساختند ورضایتها به  حداقلها  هم کشید شد ، اما حالا که راه برون رفتی ابتکاری ومتین پیدا شده وعلاوه بر آن یک ظرفیت مهم وپرسابقه بر معادلات موجود افزوده شده است گویی اتفاق خاصی نیفتاده و مجال برای سهم خواهی وکشمکشهای جدید فراهم شده است ! استقبال همه جانبه از طرح وتصمیم دو چهره شاخص سیاسی خصوصا درمیان اصلاح طلبان یک انتظار اولیه و بدیهی است که بر وزن واعتبار آن می افزاید وخلایق را به اهمیت این اتحاد بالاتر از ائتلاف متوجه می سازد ، حتما در میان اصلاح طلبان کسی وجود نخواهد داشت که بیم وزیر وکیل ومدیر نشدن او را از اهمیت تصمیم سرنوشت ساز فوق غافل کند واصلش را فرو نهد وکشمکشی ایجاد کند که نفع شخصیش در آن وجود داشته باشد، ترجیح یکی از آقایان بر دیگری با توجه به جمیع شرایط کشور و امکان کار کردن با مانع کمتر  چندان مشکل نیست و بهتر آن است که این تصمیم مهم را به خود آقایان واگذاریم واگر نظری داریم جانب ادب ومنطق وواقعگرایی را نگاه داشته به فضا سازی و تیره سازی روی نیاوریم ، آنچه در وراء سیاست بازیها وجناح گراییها و سلایق واحیانامنافع شخصی مهم است وخدا کند که در این شرایط حساس وشکننده حداقل در محاسبه بعضی بکار آید مصالح کشور ومنافع مردم است که در همین روزها وتا آینده های دور معین می شود.تشتت در جناح اصلاح طلب چندگانگی در جناح محافظه کار را هم به دنبال خواهد آورد ودر این میان کسانی بدون پشتوانه قاطع مردمی روزنه خروجی برای خود پیدا می کنند و سرنوشت ساز می شوند ، زمان برای روشن شدن فضای انتخاباتی بسرعت در حال از دست رفتن است وهمه قراین وشواهد حاکی از رسیدن وقت تصمیم است ، تا آثار این سردرگمی مثل انتخابات پیشین تا روزهای مهم رای گیری کشیده نشده است باید  تصمیم لازم اتخاذ و به مردم زمان مطالعه وسبک وسنگین کردن داده شود .نکند نخبگان جامعه دچار اشتباهات بزرگ شوند وموقع رانشناسند وهوشیار نباشندو مثل گذشته های تاریخی که داریم یک ندانمکاری ، اندکی سستی ، وچربیدن سلایق ومنافع شخصی کار دست این مردم دهد وباز در آینده ای نه چندان دور در کتابهای درسی بچه هایمان خبط وخطاهای بزرگ وفرصت سوز ما درس داده شود و آنها حسرت کشوری را بخورند که باید بزرگ وقوی وآباد ومترقی وآزاد تحویلشان داده می شد.تاریخ را که می خوانیم آنچه که افسوس و حیرانی و ملال و غم ایجاد می کند تولید وسرایت وانتشار غفلت است ، غفلتی که چون طاعون به جان جامعه می افتد وتاروپودش را نابود می سازد.


/ 0 نظر / 6 بازدید