استاد از دست دادن فرصتها

بنظر می رسد ما ایرانیها استاد از دست دادن فرصتها وآخر ضایع کردن موقعیتها هستیم واز قضای روزگار بیشتراز هر قوم وقبیله ای به موقعیتها وفرصتهای بعضا استثنایی دست یافته و می یابیم .محبوبان سرخوردگی ایجاد میکنند، سیاستمداران محبوب نمی شوند ،شجاعان متهورند،متهوران بی مسولیتند ، سنت پرستان  عقب نمی نشینند ، روشنفکران خیلی جلو می روند، هرکه دیرتر رسیده است مغرورتر است ،هرکه زیباتراست بی اعتناتر ، هرکه بیشتر خورده بیشتر گرسنه ، هرکه دوستر بی وفاتر ، هرکه نیازمند بی تفاوت ، هرکه تریبون دارد حاشیه پرداز ، هرکه حزبی روستایی!... 

/ 0 نظر / 5 بازدید