نلسون ماندلای خردمند "نلسون ماندلای ما

جام جهانی فوتبال تمام شد اسپانیا کاپ طلا را برد ولی بنظر من این آفریقا بود که پیروز شد ، آفریقا ی سیاه با آن پیر  خردمندش برای اولین بار میزبان بزرگترین رویداد ورزشی جهان شدوکشورهای ثروتمند روی سفره اش نشستند و خواستند یا نخواستند هویت جدید آفریقای مظلوم رابه رسمیت شناختند وغنای فقیر آمریکارا برد وزیبایی عدالت ورزشی را به اثبات رساند ودیر نیست که در دیگر زمینه هاهم شکوفاشود و جهان را به خویش خیره سازد واین همه را از روح بلند و آزاده خود یعنی نلسون ماندلا دارد ، نمی دانم چرا وقتی نام این مرد به میان می آید احترام وتقدیر و تواضع و اعجاب و ستایش سراسر وجودم را می گیرد ، مرد سیاهی که برای دمکراسی ورفع ستم نزدیک به 30 سال زندان را به جان خرید وخم به ابرو نیاورد و هنگامی که آزاد شد وقدرت را بدست گرفت اسیر کینه های شخصی نشد و به خشونت گرفتار نشد و  صلح وهمزیستی مسالمت آمیز راسرلوحه برنامه های خویش قرار داد ، او در اوج قدرت ومحبوبیت جهانی قدرت را ترک کرد وعظمت اخلاقی خویش را به جهانیان نشان داد ،کاش کسی پیدا می شد و  پیام و  سلام و محبت و ستایش و دوستی و ارادت وخضوع این قلم کوچک را به او می رساند ،کاش میتوانستم روی او را ببوسم ، کاش امضایش داشتم وآنرا قاب می گرفتم وتوی اتاقم نصب می کردم و هربار یک قرن مبارزه و خلوص و انسانیت را درآن مشاهد می کردم ماندلای ما بیش از 90 سال سن دارد و خدا کند که همچنان سام وسرحال بماند و افتخار بشریت شود ، نمی خواهم گفته باشم که مرغ همسایه غاز است ما هم حتما نلسون ماندلا داریم خدا کند او را بشناسیم و قدرتش بدهیم و مایه مباهات خویش کنیم او را  .   

/ 0 نظر / 6 بازدید